صفحه اصلی > دبیرخانه کارگاه
.: دبیرخانه کارگاه

دبیرخانه کارگاه: شیراز- میدان امام حسین- دانشکده پزشکی- ساختمان شماره2- طبقه8- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
شماره تلفن و فاکس:
32309615-071

آدرس پست الکترونیک:

roadsafety.workshop@gmail.com