صفحه اصلی > شرایط ثبت نام در کارگاه ها
.: شرایط ثبت نام در کارگاه ها

به منظور ثبت نام در هر یک از کارگاه ها متقاضیان محترم بایستی فرم ثبت نام را به صورت جداگانه تکمیل نموده و همراه رزومه خود به آدرس ایمیل roadsafety.workshop@gmail.com ارسال بفرمایند. کلیه درخواست های ارسالی تا تاریخ 30/10/94 بررسی و پس از تائید کمیته علمی، همکاران پذیرفته شده مبلغ ثبت نام را واریز و به شماره تلفن 32309615-071 فاکس یا به آدرس ایمیل roadsafety.workshop@gmail.com ارسال نمایند.