صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی
.: اعضای کمیته اجرایی

ندا دفاعی راد (کارشناس زبان مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت)

فرحناز ایزدی ( کارشناس IT مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت)